Општина Кучево

Географски положај и територија

Општина Кучево се налази у североисточној Србији. Захвата средњи и део доњег тока реке Пек. У административном погледу припада Браничевском округу. Општина Кучево захвата површину од 721км2.

Рељеф

У погледу рељефа, територија општине Кучево се састоји из равничарског и брдско-планинског дела. Равничарски део обухвата Звишку котлину и  јужни део Браничева ( део доњег тока Пека), док брдско-планински  део обухвата шумовите пределе Звишких планина, Северног Кучаја и северозападне обронке Хомољских планина.

Звишка котлина – Са севера и истока је оивичена Звишким планинама и Северним Кучајем, са југа Хомољским планинама, а са запада Каонском клисуром, иза које код села Љешница почиње равничарско Браничево. У доњем делу Звишке котлине, испред уласка Пека у Каонску клисуру налази се и варошица Кучево.

Брдско-планински део – Обухвата пределе са надморском висином од 250 м до 940 м и захвата две трећине општине Кучево. Рашчлањен је речним долинама и благо се спушта у Звишку котлину и Браничево. Од планина, по лепоти пејзажа и богатству флоре и фауне, посебно се издвајају Хомољске планине (940 м).

Саобраћајнице

Територију општине пресецају паралелно по дужини река Пек и две значајне саобраћајнице: Државни пут 33, првог Б реда: Веза са Државним путем А1 – Пожаревац – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање) и железничка пруга Београд – Пожаревац – Мајданпек – Бор – Зајечар.

Реке

Пек је највећа река у општини Кучево. Његове притоке пресецају попречно општинску територију. Највеће су: Железничка река, Бродица, Дубочка река, Гложана, Комша, Буковска река, Шевичка река, Кучајнска река и Раковобарска река ( у доњем току позната под именом Дајша).

Становништво

Према попису из 2011. гoдине општина Кучево је у укупно 26 насеља имала 22.290. становника. Међутим, због значајног дела становништва које живи и ради у иностранству, број сталних становника у општини је био знатно мањи (15.490).

Највеће насеље у општини је град Кучево, (164. м.н.в.) са 4.823 становника, од чега је у Кучеву 2011. године стално живело 3.950 становника. Град Кучево је истовремено административни, културни и привредни центар општине Кучево. Друго по величини насеље је село Нересница са 2.781 становника, од чега је у Нересници 2011. године стално живело 1.946 становника. Од осталих насеља, као јак трговачки и пољопривредни центар истиче се село Раброво.

Привреда

Због обиља квалитетне сировине, најбоље услове за развој имају дрвна индустија и индустијска прерада камена.  Такође, важна привредна грана овог краја  је пољопривреда, посебно сточарство, с обзиром на велике површине под квалитетним пашњацима.

Туризам

У погледу туризма, окосницу развоја чине очувана природна богатства (пећине, шуме, чисти водотокови и минералне воде), занимљиви народни обичаји и манифестације са дугом традицијом, као и богато археолошко наслеђе. У Кучеву постоје савремени спортско-рекреативни објекти, као и модеран хотел ”Рудник”, што је додатна погодност за развој туризма овог краја.